ÖDÜLLÜ KUTULAR
METAL AMBALAJIN FAYDALARI
ANASAYFA     |     ŞİRKET PROFİLİ     |     FABRİKA     |     ÜRÜNLER     |     BELGE GÖRÜNTÜLEME     |     İLETİŞİM
TR
|
EN

PERSONEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

 PERSONELE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel verilerin korunması Sarıbekir Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileriniz Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz.
 

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, nüfus cüzdanı, TCKN/VKN.
 • İletişim bilgileri: Ev adresi, e-posta adresi, cep telefon numarası
 • Özlük dosyası evrakları: İş sözleşmesi, fotoğraf, özgeçmiş, iş başvuru formu, askerlik durumunu gösterir belge, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi,  eğitim belgeleri, öğrenim belgesi fotokopisi, adli sicil belgesi, e-devlet hizmet dökümü, sağlık raporları, kan grubu kartı, ikametgâh belgesi
 • Aile durumuna ilişkin bilgiler: Asgari geçim indirimi taahhüdü/formu
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Vesikalık fotoğraf
 • Biyometrik Veri: Parmak izi/yüz tarama verisi
 • Diğer - Beden Ölçüsü
 • İşe giriş-çıkış bilgisi
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin veriler: İş bilgisayarındaki/mobil cihazlardaki dosyalar ve işyerinin çalışana tahsis ettiği e-posta adresine gelen ve bu adresten gönderilen e-postalar, iş bilgisayarındaki programlarda, sistemlerde, İnternet erişimlerinde oluşan denetim izleri, kullanıcı hesapları, şifreler
 • İnsan Kaynakları Evrakları: Bordro, muhtasar, engelliliği gösterir rapor, izin belgeleri, hastalık izni kullanımından sonra sunulan sağlık raporları, detaylı sağlık raporu
 • Banka hesap bilgileri: Banka hesap numarası
 • Ofis lokasyonu kamera görüntüleri/video kayıtları
 • İmza
   

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

 • Çalışan ile İşveren arasındaki sözleşme hükümlerinin icrası,
 • İşveren ile ilgili toplantı, davet gibi etkinliklerin organizasyonu,
 • İşveren tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin edilmesi,
 • Özlük dosyası oluşturulması ve özlük dosyasının saklanması,
 • İşe girişi ile beraber, SGK işe giriş bildirimi ve daha sonraki süreçlerde ücret bordrosu işlemlerinin yapılması,
 • İşe girişte sağlık tetkiklerinin alınması, periyodik sağlık muayene süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Otomatik BES katılım sistemine kayıt yapılması ve sürecin işletilmesi,
 • İşin ifası için banka, sigorta, araç kiralama, organizasyon, yazılım vb. hizmetleri ifa eden gerçek ve tüzel kişiliklerle paylaşılması,
 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşla bilgi verilmesi,
 • Şirket içi işleyişin yürütülmesi ve işyeri disiplinin sağlanması,
 • Çalışan hakkındaki raporlama ve analiz yapılması,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin ifası,
 • Çalışan ile işveren iletişiminin sağlanması,
 • Kişilik özelliklerinin tespiti ve görevlendirme çalışmalarının yapılması,
 • Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Çalışanlara sistem ve e-posta hesaplarının açılması ve yetkilendirilmesi,
 • Log kayıtlarının tutulması,
 • Acil durumda iletişime geçilmesi,
 • Yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
   

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebepler ile, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, iş ortaklarına, araç kiralama şirketlerine, telefon operatörlerine, vize/turizm acentalarına, eğitim kurumlarına, tedarikçilerle ve hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü taraflara belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya saribekir@saribekir.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres:

TEKSTİLKENT KOZA PLAZA ORUÇ REİS MH. TEKSTİLKENT CD. TEKSTİLKENT SİT. B BLOK NO:12 A İÇ KAPI: 091 ESENLER 34235 İSTANBUL - TÜRKİYE

 

Telefon:

+ 90 212 438 41 14 PBX

İnternet Sitesi:

www.sarkibekir.com.tr

Eposta Adresi:

saribekir@saribekir.com.tr

 
ANASAYFA     |     ŞİRKET PROFİLİ     |     FABRİKA     |     ÜRÜNLER     |     BELGE GÖRÜNTÜLEME     |     İLETİŞİM
TELEFON: + 90 212 438 41 14 PBX | FAKS: + 90 212 438 41 30
ADRES: TEKSTILKENT KOZA PLAZA ORUÇ REİS MH. TEKSTİLKENT CD. TEKSTİLKENT SİT. B BLOK NO:12 A İÇ KAPI: 091 ESENLER 34235 İSTANBUL - TURKİYE
Ust Sag
TASARIM&YAZILIM TOFİSİ